Verslag uitgevoerde activiteiten 2023

2023 Was het jaar zonder coronaperikelen. De tuinen en omliggende gronden konden optimaal bewerkt worden. De veengrond in de Lopikerwaard is aan permanent onderhoud toe. De omvangrijke processietuin moet elke week gemaaid worden. Wekelijks is een grote groep vrijwilligers aan
het werk. Bij de paden was er grinderosie naar het gras. Daardoor is maaien lastig en slecht voor het maaiapparaat. Een originele stenen rand met stadstenen die het monument te goede komt is geplaatst. Het zomerklaar maken van de processie tuin zorgt altijd weer voor verrassingen.
Bomen die geveld zijn. Het natte najaar was een uitdaging om de tuinen en het kerkhof winterklaar te maken.

De stichting faciliteert de gedichten wandelroute door de Stiltetuin. Mede door het faciliteren is er een beter en meer up-to-date bordenkader ontstaan welke mee beweegt met de tijd van het kerkelijk jaar en de seizoenen.

Volgens het beleidsplan zijn de oorlogsgraven onderhouden en de brugdelen toegankelijk gehouden. De stichting kan zich verheugen met een grote vrijwilligers groep die het streven naar de samenhang in de samenleving ondersteunen. De groep is ook actief voor het faciliteren van de
grotere boekenmarkt met logistieke ondersteuning. De kerkklok was van slag. Dat is storend voor de bevolking, inmiddels is de klok weer bij de
tijd.

De Open Monumentendag was een succes. Velen hebben de gewelven bezichtigd. De processie, zoals die in vroeger jaren jaarlijks werd gelopen, werd beeldend neergezet.

Groot onderhoud is gepleegd in de bloementuin aanliggend tegen het monument. Middels een sponsoring van een bevriende tuinarchitect totaal vernieuwd en onderhoudsarm herplant, passend bij de oude gewoonten. De delen van de buxushaag die besmet waren met de buxusschimmel zijn vervangen en geconserveerd.

Stichting De vrienden van de Sint Victorkerk Benschop is alle sponsoren en vrijwilligers
dankbaar voor hun bijdragen.

28 en 29 oktober jl. hebben we de laatste van twee boekenmarkten gehouden dit jaar. De aangeleverde boeken hebben niet de kwaliteit meer om deze ter verkoop aan te bieden. De voorraad boeken wordt nu gebruikt om de boekenkast in het portaal, dagelijks geopend van
10.00 tot 16.00 uur, aan te vullen. In de Stiltetuin hebben we nieuwe bordjes geplaatst. De Pastoraatgroep zorgt er voor dat voor
de feestdagen en bij wisseling van seizoenen, de teksten worden aangepast.

In december is, in samenwerking met van Schaik Tuinen Benschop, opdracht gegeven om delen van de achtertuinen opnieuw in te richten. Er is gezorgd voor grondverbetering, bemesting en onderhoudsvriendelijke beplanting. Ook zijn de buxusstruiken in de Stiltetuin en bij de watervoorziening voor de begraafplaats vernieuwd. De leden van de tuingroep hebben de arbeid verricht, onze stichting heeft voor de betaling zorg gedragen.
Aanpassingen die de aanblik van het St.Victorcomplex zeker ten goede komen.